Navigace

Obsah

POMŮCKA PRO OBČANY

Co dělat při vzniku krizové situace

Důležitá telefonní čísla

Hasiči                                      150
Zdr. záchranná služba               155
Policie ČR                                158
Evropské číslo tísňového volání   112

 

Obecné zásady chování při krizové situaci

 • snažte se vždy jednat v klidu, bez paniky
 • nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek
 • pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí
 • nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny záchranářů
 • zbytečně netelefonujte, telefonní síť v krizových situacích potřebují záchranáři
 • pokud uslyšíte sirénu, vyhledejte ihned úkryt v nejbližší budově
 • věnujte pozornost hromadným sdělovacím prostředkům

Při vyžadování pomoci na operační středisko uveďte např.:

 • kde hoří a co
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy
   

Příprava rodiny na možné krizové situace

 • seznamte se s možným nebezpečím v místě svého bydliště
  (možnost požáru, povodně, atd.)
 • pro případ potřeby si připravte telefonní čísla
 • naučte své děti přivolat pomoc
   

Jak zní siréna

V ČR se používají tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel.

a) Signál "Všeobecná výstraha"

Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény pro dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek intergrovaného záchranné systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

tón sirény délka tónu název varovného signálu
kolísavý 140 vteřin všeobecná výstraha


b) Signál "Požární poplach" (pro jednotky požární ochrany)

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné mituny.

c) Signál "Zkouška sirén"

Ověřovaní provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.

 

Evakuace

Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujícíhc evakuaci

 • uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • vypněte elektrické spotřebice (mimo ledniček a mrazniček).
 • zavřete přívod vody a plynu.
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • kočky a psy si vezměte s sebou. Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzemkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zjeména

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu min. na 24 hod.
 • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, přípor, nůž
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy cennosti.
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • toaletní a hygiecniké potřeby.
 • léky, svítilnu, mob. tel., psací potřegy
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • zápalky, šití a další podrobnosti.

Ukrytí obyvatelstva

Se používá při úniku chemických nebo jiných otravných, životu a zdraví nebezpčených látek.

Využívá se přirozené ochranné vlastnosti staveb, doplněné úpravami proti pronikání škodlivých látek.

Pokyny

 • zavřít a utěsnit dveře, okna a další otvory do domu
 • dát mokrý hadr pod dveře
 • neschovávat se do sklepa, kde by se mohly držet těžké plyny
 • sledovat rozhlas, televizi a vyčkat dalších pokynů
   

Ukrytí obyvatelstva je základním způsobem kolektivní ochrany osob. Jedinou jeho alternativou je evakuace z ohroženého území.

Kde získat informace

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě nebo u HZS PK ÚO Domažlice, příp. na web. stránkách města www.domazlice.info.

 

Povodně

Ochrana před povodní

 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • připravte si pytle s pískem (desky apd.) na utěsnění nízko položenýchh dveří a oken

Pokud je zřejmé, že vás povodeň zasáhne

 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití
 • připravte se na evakuaci zvířat, upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • přestěhujte cenné věci do vyšších pater, sledujte sdělovací prostředky
 • připravte si evakuační zavazadlo

Při povodni

Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu. Je-li nedostatek času, okamžite se přesuňte na místo, které nebude zatopeno vodou.

V případě potřeby pomoci žádat krizový štáb měst

tel.: 379 719 144, (141,146)
       156 - měst. policie, 150 - hasiči

Po povodi

 • myjte si pečlivě a často ruce, utírejte se do papír. ubrousků
 • k pití používejte pouze vodu nezávadnou, která je ověřena
 • při pracích používejte gumové rukavice, pevnou obuv
 • po vstupu do bytu zkontrolujte ihned stav potravin
 • zlikvidujte chlazené, mražené potraviny pokud roztály a byly tak ponechány déle než 2 hod., a které byly v kontaktu se záplavovou vodou a všechny potraviny neuzavřené hermeticky
 • nekonzumujte zaplavené změd. plodiny, jsou zdravotně závadné
 • ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno-umýt
 • máte-li pochybnosti o potavinách-zlikvidujte je
 • nechte si zkontrolovat statiku domu, rozvody energií, stav kanalizace, vodu ve studních
 1. pozn.: studni vyčerpat, vyčistit, dezinfikovat, před použitím provést laboratorní vyšetření (např. CHVAK a.s. DO)
 • zlikvidovat uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • informujte se na obecním úřadu o možnostech poskytnutí pomoci (i finanční)
 • kontaktujte pojišťovnu ohledně náhrady škod, zdokumentujte je
 • zapojte se do likvidace následků povodní

 

Ptačí chřipka

 • je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí.

Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masívně hynou v průběhu 1-2 dnů.

Prevence = hygiena

Praktické rady

 • při nálezu hromadného úhynu volně žijícího ptactva informujte místně příslušnou Krajskou veter. správu, soukromého veterináře nebo policii
 • vyvarujte se styku s nemocnými nebo mrtvými ptáky a upozorněte děti, aby se takových ptáků nedotýkaly
 • dodržujte osobní hygienu
 • zajistěte ochranu domácích zvířat
 • neobávejte se konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků
 • drůbeží maso a vejce důkladně tepelně zpracujte (vaření, pečení), virus je zničen při teplotě 70°C v jádře potraviny a to již za jednu sekundu.

 

Vloupání do bytu - zabezpečení

 • na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle
 • mějte důležitá tel. čísla na viditelném místě, pojistěte byt
 • bezpečnostní zámky, panoramatická kukátka a pod.
 • nenechávejte klíče pod rozhožkou, v poštovní schránce apod.
 • nechlubte se příliš svými majetkovými poměry
 • nezatahujte závěsy nebo rolety před odjezdem na delší dobu
 • zabezpečte si vybírání poštovní schránky
 • nikdy neotvírejte dveře za tmy, aniž se přesvědčíte, kdo je za nimi
 • dobře si ověřte, koho si pouštíte do bytu, poučte své děti o tom, co je nebezpečné
 • občas zabezpečte např. rozsvícení lampičky doma-sousedem, zalití květin za oknem-pokud jste např. na dovolené

 

Dětská šikana

Šikana může mít formu fyzické i slovní agrese a zastrašování, krádeže a ničení věcí oběti.

Postup rodičů při podezření na šikanu

 • dětem naslouchejte, nezlehčujte situaci, snažte se přesně zjistit, co se stalo
 • ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu
 • pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, jak se vyhnout nebezpečným situacím
 • nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo - jednejte bez prodlení sami
 • v případě fyzického vážného napadení, nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s možnými útočníky
 • obraťte se na školu, požádejte ředitele o přeložení dítěte, pokud nenajdete společné řešení, obraťte se např. na školní inspekci
 • podáváte-li písemnou žádost, uschovejte si kopii, neřeště věci pouze telefonikcy
 • v případě důvodného podezření na páchání trestného činu na vašem dítěti informutje neprodleně policii

 

Omrzliny

Prvotním cílem je dostat postiženého do bezpečí a zabránit dalšímu poškození.

 • zabránit dalšímu ochlazování, suché rukavice, ponožky
 • zahřívání tělesným vlastním nebo kamarádů (např. v podpaží, avšak jen za překpokladu, že se současně nejedná o celkové podchlazení a že nehrozí znovuomrznutí. Aktivní pohyb končetinami a masírování okolní tkáně bez dotyku vlastní omrzliny - tření sněhem je zakázáno.
 • upravit dehydrataci - podat postiženému horké, oslazené nápoje s přísadou minerálů, krýt postřižená míst sterilním vatovým obvazem, nesmí omrzlinu stlačovat
 • v rámci laické první pomoci na místě nehody v terénu se nepodává alkohol, léky, neaplikují se masti
 • výjimkou může být tableta Acylpyrinu nebo Ibuprofenu - kouření se zakazuje
 • nemocný s lehčími omrzlinami-může jít sám, při větším postřižení je nutná přeprava na lehátku

Příznaky: bledá necitlivá mkůže

1. pomoc:
a) lehké podchlazení

 • člověk reaguje na oslovění, pohybuje se
 • teplý nápoj, cukr, pohyb

b) těžké podchlazení

 • člověk nereaguje na oslovení, nepohybuje se
 • nemanipulovat s končetinami, netřít, nepoužívat vnější zahřívání, ani horkou lázeň (nebezpečí nad teplotu 40°C)

Další opatření na chatě či v bezpečném teplém úkrytu

 1. zout, suché prádlo a oblečení
 2. horké a oslazené alkoholické nápoje (grog, svařené víno) v rozumném množství
 3. horká vodní lázeň: ve vodě teplé 35°C až nejvýše 42°C (nutné přeměřit teploměrem- rozhodně musí být snesitelná pro zdravou osobu), pohybovat omrzlou částí těla po dobu asi 30minut, resp. až dojde ke zčervenání kůže a dostaví se bolest. Na obličej přikládáme teplné obklady. Lze opakovat několikrát denně. Jestliže lze očekávat nové omrznutí, omrzliny nezahříváme! Neohřívat omrzliny suchým teplem (sáláním).
 4. Po lázni kůži šetrně osušíme a sterilně kryjeme vatou. Puchýře nikdy neotvíráme.
 5. Transport k lékaři nebo do nemocnice co nejdříve - ale jen pokud nehrozí nové omrznutí

Lékařské ošetření je nutné provést do 48 hodin.

Pozor: znovuomrznutí rozmražených částí těla je možné už při mírném chladu a vlhku.

Nevhodné postupy

 • netřít, namasírovat
 • sálavé teplo (oheň, kamna ohřívací polštářky, fén) je velmi nezbezpečné. Na citlivé kůži vznikají snadlo hluboké poláleniny
 • nepropichujte puchýře

Prevence:

Vhodné oblečení - teplý suchý oděv, který netěsní, čepice sníží únik tepla z organismu

Ochrana před vlhkem - vodotěsná obuv, náhradní rukace a ponožky

Správná výživa a dostatek tekutin - na túru vycházejte dostatečně najedeni a se zásobami jídla a tekutin-čokoláda nebo speciální energetické tyčinky zajistí dodání energie nápoje pro sportovce dodají minerály a vitamíny

Pozornost sebemenším změnám na kůži - pokud se někde objeví bělavá ohraničená místa, ještě ne tuhá, jde pravděpodobně o počívající omrzlinu. Postřižené místo zahřívejte třeba dlaní, suchou rukavicí, studené prsty můžete vložit do podpaždí. Nedýchejte na kůži, odpařovaná tekutina ochlazuje.

 

Ochrana dýchacích cest v případě požáru - kouře

 • před kontaminací, účinky dýmu z požáru a ke snížení účinků jiných nebezp. látek lze použít: roušky, kapesníky, ručníky apod. navlhčené vodou
 • pohybujte se více u země, (menší koncentrace zplodin)
 • opusťte co nejrychleji zakouřený prostoř

Ochrana před slunečními paprsky a horkem

 • mazat se voděodolnými opalovacími krémy s vysokým faktorem
 • nosit sluneční brýle s UV filtrem
 • vyvarovat se opalování v poledních hodinách
 • dodržovat pitný režim - minerálky-denně 2,5-4 litry
 • nepít kávu, silný černý čaj, alkohol-dehydratují
 • nosit prodyšné oblečení, pokrývku hlavy
 • dostatečný přísun betakarotenu, vitamínu C a E, zinku, selenu. Jsou v menerálních vodách, ovoci, zelenine. (tabletách)
 • jíst pouze lehce stravitelná jídla
 • pozor na klimatizaci (rozdíl vnitřní a venkonvní teploty by neměl být větší než 5°C)

 

Jak se chovat během bouřky - v přírodě

Bezpečný úkryt

 • veškeré stavby chráněné hromosvodem, hustý les, nižší porost, úzké údolí

Nebezpečí

 • pod osamělým stromem, na okraji lesa
 • malé stavení bez hromosvodu, např. hájenka, polorozpadlé objekty otvevřený terén na vyvýšeném místě, v blízkosti el. vedení, osamocených stromů, vodních ploch
 • neopírejte se o zeď nebo skladní stěhu
 • při koupání, plavba v loďce, telefonování, nepřenášejte kovové předměty

Jízda autem

 • karoserie poskytuje ochranu

V budově

 • zavřít okna, odpojit z elekriky televizor a přístroje, jejichž součástí je obrazovka

 

Co dělat, když hoří automobil

a)

 • zastavte, vypněte zapalování, rozsviťte varovná světla
 • máte-li hasící přístroj, víko motoru přizvedněte a haste
 • v žádném případě víko motoru zcela nezvedejte
 • vždy i po uhašení požáru svépomocí zavolejte 150 (112)

b) nemáte-li hasící přístroj

 • nezvedejte víko motoru (urychlí požár)
 • volejte 150 (112)
 • pokuste se získat hasící přístroj od ostatních řidičů
 • umístěte výstražný trojúhelník